We hebben 54 gasten en geen leden online

Inleiding

Naar aanleiding van de grote toeloop van kerkgangers voor de kerstnachtdienst is er in de wijkkerkenraad gesproken over kerkdiensten waar het aantal bezoekers aanzienlijk groter is dan het aantal zitplaatsen (190).

De brandweervoorschriften zijn duidelijk: er mogen niet meer bezoekers in de kerk dan de 190 zitplaatsen. Het bijzetten van stoelen in gangpaden blokkeert de vluchtwegen. Dit zal in geval van calamiteiten waarin de kerk ontruimd moet worden een gevaar zijn voor de veiligheid.

In deze notitie worden de maatregelen beschreven om te voorkomen dat er in de Dorpskerk een voor de veiligheid van de bezoekers risicovolle situatie ontstaat.

 

 

Definitie

Een risicovolle dienst is een kerkdienst waarbij van te voren ingeschat wordt dat er een kans is dat er meer bezoekers zullen komen dan er zitplaatsen zijn.

Het kan ook zijn dat dit van te voren niet is ingeschat, maar de toeloop groter is dan het aantal zitplaatsen. We kunnen daarbij denken aan bijzondere diensten zoals rond Kerst, Pasen, andere feestdagen, schooldiensten, bepaalde doopdiensten of begrafenisdiensten.

 

Maatregelen

 • - Uitgangspunt is dat de veiligheid van de kerkbezoekers voorop staat en er dus nooit meer mensen in de kerk toegelaten mogen worden dan de brandweervoorschriften toestaan: 190.

 • - Het moderamen maakt ieder kwartaal een inschatting of er sprake kan zijn van risicovolle diensten.

 • - In dat geval wordt een tweede dienst ingelast voor zover dat door de roosteraar nog niet gedaan is.

 • - De enige uitzondering op het inlassen van een tweede dienst is de startzondag. Dan wordt er een locatie gezocht waar voor de te verwachten bezoekers voldoende plaats is.

 • - Een bijzondere categorie zijn de begrafenisdiensten. De kerkelijk werker of predikant die de dienst leidt, maakt van te voren met de familie een inschatting van het aantal bezoekers. Zo nodig wordt er uitgeweken naar een andere locatie.

 • - Bij een te verwachten, maar ook bij een onverwachte grote toeloop is de consistorie beschikbaar voor een beperkt aantal extra bezoekers.

 • - Zijn alle plaatsen in de kerk en consistorie bezet, dan worden bezoekers die dan nog komen naar huis gestuurd.

 • - De ouderling van dienst is verantwoordelijk voor de gang van zaken en wordt daarbij ondersteund door de koster.

 • - In geval van een grote toeloop overleggen zij wat te doen en beslist de ouderling.

 • - Alleen de koster en de ouderling van dienst mogen stoelen verplaatsen of daartoe opdracht geven.

   

  Versie 1.0 - Vastgesteld in de WKR van 13 maart 2013 - Auteur: Gerhard Ockeloen

­