We hebben 121 gasten en geen leden online

De werkgroep Moldavië organiseert een kerstpakkettenactie voor het werk van Carmen Ullersma in Moldavië. De kerstpakketten zijn bestemd voor eenzame bejaarden die geen familie meer hebben die voor hen kunnen zorgen en voor arme gezinnen die financieel nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Carmen Ullersma  (ga rechtsreeks naar de website van Carmen: www.carmeninmoldova.org)

Moldavië heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Van een Turkse overheersing naar Roemeense en vervolgens sinds de Tweede Wereldoorlog onder Russische overheersing. Op 27 augustus 1991 verklaarde de Sovjetrepubliek Moldavië zich onafhankelijk. In Moldavië wonen Roemenen, Oekraïners, Russen, Gagaoezen (een christelijk Turks volk) en Bulgaren.Hoewel Roemeens de officiële voertaal is wordt er in elk dorp een andere taal gesproken. Moldavië is aan oppervlakte iets kleiner dan Nederland, met ongeveer 4.000.000 inwoners. Veel bronnen vermelden dat Moldavië het armste land van Europa is, Moldavië staat ook wel geregistreerd als Derde Wereld land. Het heeft ook een hoog aantal werklozen, vooral in de dorpen. Dit schijnt mede te komen doordat in de tijd van de Sovjet Unie privé-ondernemingen verboden waren.
Tegenwoordig zoeken veel Moldaviërs werk in Moskou en Italië waarbij veel kinderen bij hun grootouders of buren worden achtergelaten. Één op de vier kinderen op het platteland groeit op met één of twee ouders in het buitenland. Doordat de werkende klasse wegtrekt zijn er oudere mensen die in schrijnende situaties achterblijven.
Twee andere problemen die in dit land spelen zijn alcoholisme en vrouwenhandel. Uit een onderzoek is gebleken dat er meer alcohol wordt gekocht in Moldavië dan in Rusland. Alcoholisme heeft ook zijn weerslag op de gezinsproblemen. Daarnaast schijnen er duizenden vrouwen vermist te zijn in Moldavië vanwege de vrouwenhandel. Vooral jonge vrouwen uit kwetsbare gezinnen en internaten zijn een risicogroep om hiervoor geronseld te worden.
Het project in Saptebani is een christelijk project dat zich inzet om op een levende en tastbare manier de geboden die Jezus het grootste noemde tot uitdrukking te brengen: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten’, en ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Het is onze overtuiging dat de Geest van God ons heeft gevraagd deze liefde concreet te maken in de wereld en dit gestalte te geven in onze gedachten, onze lichamen, in onze levens en in alles wat we ondernemen. Het project werkt onder de vlag van Iris Global, een onderdeel van Iris Ministries. Zij bestaat om te participeren in het brengen van het Koninkrijk van God naar deze aarde in al zijn aspecten, maar vooral door onze speciale roeping om de meest armen te dienen; de behoeftigen, de verlorenen en de gebroken en vergeten mens.
Saptebani is één van de outreach plaatsen waar studenten van de Harvest School in Mozambique naar toe kunnen gaan. Zij zullen betrokken zijn bij evangelisatie, bezoeken van mensen in nood en het bidden voor zieken.

In het kort zijn de voornaamste doelen het opzetten van kindercentra, het geven van begeleiding aan jonge vrouwen uit crisissituaties, hulp bieden aan ouderen, evangelisatie, kerkopbouw, verlenen van humanitaire hulp en mogelijkheden onderzoeken voor microkrediet/opzetten van kleine bedrijven. Het is de bedoeling dat alles in samenwerking met Moldaviërs wordt opgezet en waar mogelijk aan hen overgedragen.

Ik ben afgestudeerd HBO-Verpleegkundige en heb Theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de zomer van 2009 heb ik de Harvest School van Iris Ministries in Pemba, Mozambique gevolgd.
Zie ook mijn blog voor meer informatie:
http://www.carmeninmoldova.org/
Moldavië Wiki info
­